Xử lí xự cố

Toàn bộ tiến độ và dữ liệu của tôi đều không hiển thị trong mục ôn tập.
Nếu tiếng trình của bạn không hiển thị: a) Hãy chắc chắn tầng bạn đăng nhập vào đúng tài khoản vì sẽ có 3 tài khoản khác biệt được tạo ra nếu bạn đăng nhập...
Wed, 9 Tháng 6, 2021 tại 7:59 CH
Âm thanh/ Hình ảnh bị mất hoặc sai.
Hãy vào mục TÔI – Cài đặt – Xóa dữ liệu dự trữ và tải lại bài học hoặc mục mà bạn cần.    Nếu như âm thanh/hình ảnh vẫn bị mất sau khi tải lại, hãy thử ch...
Wed, 9 Tháng 6, 2021 tại 7:58 CH