Nếu tiếng trình của bạn không hiển thị:

a) Hãy chắc chắn tầng bạn đăng nhập vào đúng tài khoản vì sẽ có 3 tài khoản khác biệt được tạo ra nếu bạn đăng nhập vào ứng dụng thông qua email/Mật khẩu, Google và Facebook. 

b) Nếu tài khoản không có vấn đề gì, hãy vào mục “Tôi >> Sao lưu”. 

 

Nếu dữ liệu bị mất và tiến trình hoàn toàn bình thường .

Hãy nhấn vào các mục “Tôi >> Sao lưu >> Sao lưu Tiến độ”