Có, bạn có thể truy cập ChineseSkill trên thiết bị iOS và Andrioid nếu như bạn đăng nhập vào đúng tài khoản cũng sư sử dụng cùng một phương thức đăng nhập.

 

*Lưu ý:  Những điều đã đề cập ở trên có áp dụng cho cả người dùng miễn phí, mặc dù chỉ có người dùng VIP mới có thể truy cập các chức năng cao cấp.