Chú ý: Vui lòng đăng nhập tài khoản bằng đúng phương thức bạn đã dùng khi đăng kí. 

 

Người dùng iOS: 

1. Hãy thử “Khôi phục đăng kí” trên trang gói đăng kí thành viên.

2. Nếu “Khôi phục đăng kí” không thành công, vui lòng kiểm tra tài khoản bạn đăng nhập với Apple ID có cùng với ID đã dùng để mua gói đăng kí. Vì Khôi phục sẽ không thành công nếu Apple ID mà bạn đang dùng không cùng với ID bạn dùng để thanh toán. 

3. Nếu Khôi phục vẫn không thành công, Vui lòng gửi biên lai thanh toán hoặc hồ sơ mua hàng từ iOS cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lí giúp bạn. 

 

Người dùng Android:

Vui lòng đăng xuất ra khỏi tài khoản ChineseSkill và đăng nhập lại.